Držitelé Německého kříže - Deutches Kreuz

 

SS-Standartenoberjunker Ullrich Ahrens
(25 Aug 1944) (Gold)
SS-Hauptscharführer Georg Mack
(28 Nov 1944) (Gold)
SS-Obersturmführer Heinrich Andersen
(15 Feb 1945) (Gold)
SS-Hauptscharführer Sepp Mahl (19 Aug 1944) (Gold)
(19 Aug 1944) (Gold)
Oberleutnant der Reserve Joachim Diedrich
(14 Nov 1944) (Gold)
SS-Standartenoberjunker Muhlhaus
(19 Aug 1944) (Gold)
SS-Obersturmführer Harald Etterich
(7 Dec 1944) (Gold)
SS-Untersturmführer Karl Peschel
(12 Oct 1944) (Gold)
Oberleutnant Joachim Hans Fuchs
(4 Sep 1944) (Gold)
SS-Obersturmführer Erich Pohl
(30 Dec 1944) (Gold)
SS-Obersturmführer Helmut Gaede
(25 Aug 1944) (Gold)
SS-Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop
(25 Aug 1944) (Gold)
SS-Sturmbannführer Dr. Erich Gatternig
(19 Aug 1944) (Gold)
SS-Hauptsturmführer Ruckdeschel, Ludwig
Aug.19, 1944 (Gold)
SS-Obersturmführer Siegfried Groschel
(12 Oct 1944) (Gold)
SS-Hauptsturmführer Heinz Karl Schrott
(19 Aug 1944) (Gold)
SS-Obersturmführer Alois Hartung
(25 Aug 1944) (Gold)
SS-Obersturmbannführer Dr. Rolf Schulz
(26 Dec 1944) (Silver)
SS-Obersturmführer Walter Holzel
(12 Oct 1944) (Gold)
SS-Hauptscharführer Kurt Sturm
(9 Oct 1944) (Gold)
SS-Sturmbannführer Bernhard Krause
(7 Aug 1944) (Gold)
SS-Hauptsturmführer Georg Urabl
(14 Nov 1944) (Gold)
SS-Hauptscharführer Heinz Lehmann
(25 Aug 1944) (Gold)